Avtalevilkår for Fortum Trygg

Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter NVEs retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart ca. 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering. 

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt. 

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner du at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende ditt kundeforhold og/eller din strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev. 

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; «Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft», gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen. 

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtalen godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks. prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. 

Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk. 

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

 Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det foreligger årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering. 

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp. 

Oppsigelse - Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn. 

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Fortum. Fortum har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp. 

Angring – Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved sen angring oppfordres kunden til å ta kontakt med foretrukket strømleverandør. 

Varsling - Endring i pris og betingelser vil bli varslet iht. Energi Norges standardavtale, med dette menes at endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 14 dager innen endringen trer i kraft. Varsling skjer direkte i egnede kanaler i tillegg til publisering på fortum.no. Hvis kunden har samtykket til det, kan endringene bli direkte varslet gjennom «Min side» på fortum.no eller via app. 

Produkt – Fortum Trygg er et variabelprisprodukt, det betyr at det settes en pris frem i tid som reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Produktet Fortum Trygg innebærer også at Fortum garanterer for at den gjennomsnittlige årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av variabelprisene til 10 utvalgte strømleverandører i Norge. Produktet prises slik at det ved kalenderårets slutt har hatt en lavere gjennomsnittspris enn referanselisten. Hvis snittprisen betalt i løpet av året likevel viser seg, ved slutten av kalenderåret, å ha vært høyere enn referanselistens snittpris vil det overskytende beløpet godskrives kunden på første faktura i det nye året. Referanselisten for de 10 utvalgte leverandørene er til enhver tid oppdatert og tilgjengelig på Fortums nettsider. Fortum kan endre referanselisten årlig. Hvis en av strømleverandørene på referanselisten trekker sitt produkt, kan Fortum sette inn en ny strømleverandør i dets sted. Variabelstrømprisen hos de utvalgte leverandørene hentes fra strompris.no eller leverandørenes hjemmesider.

Fornøydgaranti - For strømprodukter har privatkunder en Fornøydgaranti. Dersom kunden ikke er fornøyd med produktet, gir garantien kunden rett til å få refundert alle omkostninger for leveransen for inntil 3 måneder. Det vil si påslag og faste kostnader for inntil 3 måneder tilbake i tid. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder så lenge du er kunde av Fortum og kan benyttes én gang per strømavtale. Kunden plikter, ved benyttelse av garantien, å kontakte Fortum i forkant av eventuell oppsigelse. Uten slikt varsel fra kunden faller garantien bort. 

Fakturagebyr - Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 59 inklusiv mva. per utsendte papirfaktura. 

Bindingstid - Avtalen har ingen bindingstid. 

Publisert 23/4-2020. 

Revidert 4/5-2020