LCA-beregningsmetoden 

Livssyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) brukes for å skape et helhetlig bilde av den totale miljøpåvirkningen for et produkts livssyklus. I LCA-metoden er det benyttet følgende utslippsfaktorer  (CO2-ekv. per kWh tilført/innfyrt). Verdiene er bl.a. hentet fra Miljøfaktahåndboken til IVL og rapport fra Norsk Energi.

  • Spillvarme fra avfallsforbrenning: 11 g/kWh
  • Pellets: 19 g/kWh
  • Bioolje/biodiesel: 10 g/kWh
  • Elektrisitet: 10 g/kWh
  • LNG: 243 g/kWh
  • Fyringsolje: 289 g/kWh

Verdien for spillvarme fra avfallsforbrenning skal gjenspeile utslipp knyttet til utstyr nødvendig for å utnytte varmen inn i fjernvarmesystemet. Selve forbrenningsutslippene allokeres til avfallsprodusenten, dvs. den som skaper et avfall som ikke sendes til gjenvinning. Dette er i henhold til NS 3720 som baserer seg på «Polluter Pays Principle».