Forbrenning av restavfall

I dag er det restavfall (den fraksjonen som er igjen etter utsortering) som forbrennes i våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Det tilstrebes å gjøre dette med så lave utslipp som mulig.

Slik håndterer vi restavfall

Økt gjenbruk og materialgjenvinning vil være helt sentralt for at vårt samfunn skal utnytte ressursene langt bedre enn i dag. Sirkulær økonomi er et ofte benyttet begrep på en situasjon som vi ønsker oss, men det vil ta lang tid før man har kommet dithen at alle materialer i samfunnet kan resirkuleres tilnærmet 100 %. Det vil dessuten alltid oppstå fraksjoner som vil ha for dårlig beskaffenhet eller kvalitet for materialgjenvinning. Papir og plast kan f.eks. bare gjenvinnes et bestemt antall ganger. Avfallsforbrenning er derfor en god løsning for de fraksjonene som materialgjenvinningsindustrien ikke klarer å gjenvinne til god nok kvalitet som markedet aksepterer.

I Norge (og i noen andre europeiske land) er deponi nå en forbudt løsning for svært mye av det avfallet som samfunnet genererer. Forbrenning av restavfall, dvs. fraksjoner som enten ikke er gjenvinnbare pga. beskaffenhet eller f.eks. innhold av miljøgifter, er en miljø- og klimamessig svært mye bedre løsning enn deponi, og spesielt om man også kan utnytte spillvarmen i et fjernvarmesystem. Ved å flytte avfall fra deponi til forbrenning vil det gi en betydelig klimagevinst på opptil 1 tonn CO2-ekv. pr tonn avfall1. I tillegg kommer indirekte besparelser for at fjernvarmen erstatter andre energikilder.

Fra bunnasken gjenvinnes det ei dag betydelige mengder med metaller. Dette er fraksjoner som det kunne vært svært komplisert å gjenvinne på andre måter. Denne gjenvinningen gir også betydelige CO2-besparelser i et livsløpsperspektiv.

 

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Customer service

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad