Priser og vilkår

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Varsel om ekstraordinær prisendring som følge av endring i offentlig avgift.

I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å innføre avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner pr tonn CO2 med antagelig virkning fra 1. januar 2021. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall.

Avgiften skal beregnes på grunnlag av mengden avfall som leveres til forbrenning med en nasjonal utslippsfaktor, fastsatt av Miljødirektoratet. Følgende avfallsforbrenning er unntatt avgift:

 • Farlig avfall
 • Anlegg som investerer og utfører karbonfangst

Nivået på avgiften er kr 149 pr tonn CO2 og vil med en Fortum Oslo varme utslippsfaktor på 0,55 utgjøre 82 kroner per tonn avfall. Avgiften forventes innført fra 1. januar 2021, men endringer kan forekomme. Fortum Oslo Varme AS vil videreføre avgiften til oppdragsgiver krone for krone fra innføringstidspunkt.

På denne bakgrunn varsles prisøkning på NOK 82 per tonn avfall til forbrenning i kontrakt/er med dere fra det tidspunkt CO2 avgiften inntrer.

I henhold til konkurransegrunnlagets krav var vårt tilbud inkludert alle offentlige gebyr, skatter og avgifter på tilbudstidspunktet. Innføring av en ny miljøavgift fra myndighetene for å redusere klimagass utslipp i Norge i den hensikt at avgiften vil redusere avfallsmengdene til forbrenning videreføres oppdragsgiver i tråd med avgiftens intensjon. Vi vil tro at dere aksepterer myndighetenes miljøpolitikk og at avgiften håndteres etter intensjonen.

Vi vil på forhånd takke for forståelsen for den nye avgiften som nå innføres. Har du spørsmål i sakens anledning, er det bare å ta kontakt med oss.

Priser 2021

Næringsavfall

Brennbart avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.
Mer om næringsavfall

 • NOK 2 124,- ekskl. mva. per tonn 
 • NOK 212,- ekskl. mva. minstepris 

Direkteforbrenning av risikoavfall

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.
Mer om risikoavfall

 • NOK 8 264,- ekskl. mva. per tonn 
 • NOK 826,- ekskl. mva. minstepris 

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg.
Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig.          

Mottaksbetingelser

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27.

Privatkunder 

Privatkunder kan levere avfall som ønskes makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

 • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.
 • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.
 • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 10x10 cm og lengde over 2 meter.

Næringskunder

Eksempler på næringsavfall er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold. 

Avfallet skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall
 • Gips
 • Isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
 • Siktrester, pulver, støv
 • Madrasser
 • Over 10 % våtorganisk materiale

Betingelser

 • Krav til emballering blir avtalt spesielt.
 • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.
 • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- ekskl. mva. Fortum Oslo Varme skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.
 • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.
 • Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.
 • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.
   

Sikkerhetsregler for kunder på anlegget

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Customer service

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad