Slik foregår røykgassrensing

Røykgassen fra forbrenningsprosessen på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud blir renset gjennom et avansert røykgassrensesystem som reduserer utslipp og forurensning av miljøet.

Røykgassrensing trinn for trinn

1. Kjelen

Lufttilførsel og temperatur begrenser mengde og type gasser som oppstår fra forbrenningen. Hvis det for eksempel er mangel på oksygen blir det ikke en fullstendig forbrenning, og da dannes CO, som er en giftig og eksplosiv gass. Det tilsettes derfor ekstra luft, og en mindre mengde røykgass resirkuleres for å øke turbulensen. Det gjør at alt som brenner i kjelen får tilgang til oksygen, og da får vi en fullstendig forbrenning. For å oppnå god utbrenning av røykgassene må temperaturen i røykgassen være over 850 °C i minst to sekunder. Ved forbrenning omdannes nitrogen, som både er bundet i avfallet og som finnes i luften, til blant annet NOx. Desto høyere temperatur, jo mer NOx dannes.

2. Overheter og economizer (varmeveksler)

Dette er en innretning som muliggjør varmeoverføring mellom to væske- eller gasstrømmer med forskjellig temperatur, uten at de blandes. Det oppnås ved å føre den ene strømmen gjennom ett eller flere parallelle rør, som igjen omstrømmes av den andre strømmen på langs eller tvers. For å få god varmeutveksling må strømningen være så rask at den blir turbulent. Røykgassen går igjennom flere lange og tett hengende rør, fylt med sirkulerende vann. Hensikten er å kjøle ned røykgassene, og å utnytte mest mulig energi til strøm- og fjernvarmeproduksjon.

3. Elektro-/posefilter

De eldre ovnslinjene er utstyrt med posefiltre. Røykgassen går inn i et poseliknende filter som fanger opp partikler fra røykgassen. Røykgassen går deretter videre gjennom posen, og til neste rensesteg. Med jevne mellomrom blåses posene motsatt vei sånn at partiklene (flyveasken) faller ned, og transporteres bort. Den nyeste ovnslinjen på Klemetsrud er utstyrt med et elektrofilter som fanger opp partiklene. Røykgasspartiklene får en negativ ladning ved hjelp av negative utladningselektroder, og trekkes så til jordede oppsamlingselektroder. Disse består av tynne plater som henger inne i elektrofilteret, og fungerer på samme måte som en magnet. Platene bankes innimellom, og det gjør at støvet løsner og faller ned som flyveaske.

4. Scrubber (våtvask)

Røykgassen gjennomgår en vaskeprosess i et stort tårn, der vann kommer ovenfra og gassen nedenfra. Våtvasken har fire vasketrinn der det tilsettes blant annet HOK (en form for aktivt kull) som bidrar til absorbsjon av farlige stoffer som dioksiner, furaner og tungmetaller som f.eks. kvikksølv. I de siste trinnene i våtvasken fjernes HCl og SO2 ved hjelp av pH-justering. De farlige stoffene følger med vannet, som renses i et eget vannrenseanlegg.

5. Katalysator

Dette er siste trinn for rensing av røykgassen, for å redusere NOx-mengden. Det gjøres ved å tilsette ammoniakk ved bruk av en katalysator. Katalysatoren gjør at reaksjonen før NOx-reduksjonen kan foregå ved en lavere temperatur enn det som ellers er nødvendig. Dette gjelder for den nyeste kjelen på anlegget. På de gamle ovnslinjene tilsettes ammoniakk direkte inn i kjelen, der temperaturen er høy.

6. Skorstein

80 meter oppe i lufta slippes renset røykgass ut som vanndamp, og her er det installert målere som til enhver tid gir oversikt over utslippene

7. Flyveaske og slam

Partiklene som tas ut i første steg av renseprosessen kalles flyveaske. Den deponeres på et eget deponi for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Hit sendes også slammet fra vannrensingen av røykgassen. Det rensede vannet slippes ut på det kommunale vannettet.

Eksempel på stoffer vi renser ut

Dioksiner er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer med høy fettløselighet og lang nedbrytningstid i naturen. Dioksiner akkumulerer i fettvev i organismer, og oppkonsentreres i næringskjeden.

NOx er en samlebetegnelse for nitrogendioksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler. Utslipp av NOx forsurer jordsmonn og vassdrag, og skader dyre- og plantelivet. Hos astmatikere og andre sårbare grupper kan NOx føre til økt hyppighet av hoste og bronkitt, økt mottakelighet for infeksjoner og nedsatt immunforsvar.

CO (Karbonmonoksid) er en fargeløs, luktfri og giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning av karbonholdige brensler/stoffer. Det er farlig å innånde CO da det reduserer blodets evne til å frakte oksygen til organer og vev. CO kan svekke utholdenheten, oppfattelsesevnen, læreevnen og motorikken.

 

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser