LCA-beregningsmetoden 

I LCA-metodene er det benyttet følgende utslippsfaktorer (CO2-ekv. per kWh tilført/innfyrt). Verdiene er bl.a. hentet fra Miljøfaktahåndboken til IVL og rapport fra Norsk Energi.

  • Spillvarme fra avfallsforbrenning: 11 g/kWh (kun Metode 3)
  • Pellets: 13 g/kWh
  • Bioolje/biodiesel: 4 g/kWh (sertifisert)
  • Elektrisitet: 18 g/kWh
  • LNG: 242 g/kWh
  • Fyringsolje: 286 g/kWh