Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av avfall er en forutsetning for å hindre at avfall blir neste generasjons tikkende globale miljøbombe

Klem et tre

Offentlig investering i karbonfangst fra avfall på Klemetsrud vil gi Norge en ledende rolle i det som vil bli en av de store «klima»-industriene i nær fremtid. Fortum Oslo Varme ser med stor interesse på å bidra til utvikling av teknologi som vil ha stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt. Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfall, og vi er klare for å starte arbeidet.

Samtidig er dette teknologi i tidlig fase og en hel infrastruktur som skal på plass. Et fullskala anlegg krever i denne fasen offentlig bidrag, som vil betale seg når Norge blir en ledende global aktør innen karbonfangst og lagring.

Bakgrunnstall:

  • I verden produseres det i dag ca. 1,3 milliarder tonn husholdningsavfall per år. Dette forventes å øke til 2,2 milliarder tonn allerede i 2025. Hvert tonn genererer ca. 1,14 tonn CO2
  • I dag er det 450 tilsvarende forbrenningsanlegg i Europa, og antallet vil øke sterkt i årene framover. Dette gir store overføringsmuligheter fra CCS-prosjektet på Klemetsrud
  • Bare i Europa slippes det ut ca. 90 millioner tonn CO2 fra forbrenningsanlegg, som kan fanges med samme teknologi som ved det prosjekterte anlegget på Klemetsrud
  • Karbonfangst på Klemetsrud gir negative CO2-utslipp på grunn av høyt innhold av biomasse i avfallet (50 %)
  • Det vil alltid eksistere restavfall som det ikke er ønskelig eller mulig å resirkulere, som da må håndteres på andre måter. Ved forbrenning utnyttes dette avfallet til energiproduksjon gjennom spillvarme til fjernvarme og produksjon av strøm. Fortum Oslo Varme har gjennom pilotprogrammet demonstrert stabil fangst av over 90 % av all COi røykgassen. 50 prosent av utslippene er CO2-negative og bidrar dermed direkte til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Dette er forhold som gjør karbonfangst og lagring særlig godt egnet for avfallssektoren. Forbrenning av ett tonn restavfall tilsvarer drøyt ett tonn utslipp av CO2

Global økning i avfallsmengder - Stort CCS-potensiale i Europa og verden

Forbrenningsanlegg_verden

 

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Finn rett person