Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud står for omtrent 14 % av byens fossile CO₂-utslipp. Et fangstanlegg vil kunne fange ca. 400 000 tonn CO₂ per år.

Litt om Fortum Oslo Varme

Fortum og Oslo kommune eier 50 % hver av Fortum Oslo Varme. Fortum er verdens fjerde største varmeleverandør, og har en rekke varmekraftverk for energigjenvinning og fjernvarme med fokus på bærekraftig byutvikling og sirkulær økonomi.

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud brenner mer enn 400 000 tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland i året. Spillvarmen fra forbrenningen gjenvinnes til elektrisitet, fjernvarme og kjøling til bygninger i Oslo. 

Røyken som kommer ut av skorsteinen etter forbrenningen inneholder vanndamp, og en god del CO2. Røykgassen renses i dag for dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx. Vi ønsker å fange CO2-en som utgjør ca. 400 000 tonn CO2 - tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo har:

  • Testet med pilotanlegg på anleggets røykgass sin viste stabil CO2-fangst med 90 % rensegrad
  • Teknologileverandør Shell med på laget som har fullskalaerfaring fra Boundary Dam i Canada
  • Tilgang til tung prosjektkompetanse og nødvendige prosjektressurser fra Fortum
  • Mål om å fange ca. 400 000 tonn CO2 årlig; både fossilt og biologisk CO2 (ca. 50 % er BIO-CCS)
  • Kobling mot byens fjernvarmenett som gir lang forutsigbarhet, effektiv fangst og lavt energitap

Aminbasert teknologi er vurdert som en mulig løsning. Anlegget vil i hovedsak bestå av åpne prosessmoduler og utstyrsenheter utendørs, i tillegg vil anlegget skjermes mot støy via støyskjermer o.a., og tilpasses området.

Karbonfangst fra anlegget er gunstig både lokalt og globalt. Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa.

Sammen reduserer vi CO2-utslipp

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud er et fyrtårnprosjekt i vedtatt Klima- og energistrategi for Oslo. Oslo er utpekt som Europas miljøhovedstad for 2019. 

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Hvorfor bør prosjektet realiseres?

CO2-fangst fra avfallsforbrenning bidrar til å løse to store, globale problemer: Avfallsproblemet og klimaproblemet. CCS vil gi raskere overgang fra deponi til energigjenvinning.

Avfallsforbrenning er en industri i vekst, med stor forutsigbarhet, og prosjektet vil ha betydelig overføringsverdi til anlegg i hele verden. Det er stort potensial for BIO-CCS og FNs klimapanel påpeker viktigheten av karbonnegativ CO2-fangst.

Animasjonsfilm om CCS-prosjekt i Oslo

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person