Nøkkeltall for miljø og klima 2019

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Fortum Oslo Varme har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som har drift i alle årets timer.

Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

337 441

42 932

380 373

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

8,0

0

8,0

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1,1

1,1

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

186 895

27 272

212 689

El-produksjom turbin (GWh)

129,2

 

129,2

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

780,6

146,2

926,8

NOx-utslipp (tonn)

167,8

53,9

221,7

 

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:

Produksjon av fjernvarme
I tabellen vises både utslipp av CO2 i henhold til Kyoto-protokollens prinsipper (slik all offisiell statistikk er, for eksempel fra SSB), samt i henhold til en livløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrøms utslipp i verdikjeden for de ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man for eksempel inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering og liknende.

For spillvarme fra avfallsforbrenning er det i LCA-metoden benyttet en verdi som er ment å gjenspeile utslipp knyttet til bygging av det utstyret som er nødvendig for å utnytte spillvarmen, og ikke selve forbrenningsutslippene. Sistnevnte allokeres her til avfallsprodusent og ikke til utnyttelse av spillvarmen. Dette er i henhold til «forurenser betaler-prinsippet» og NS 3720. Du kan lese mer om LCA-metoden her.

Parameter

GWh innfyrt/tilført

CO2-ekv. ihht offisiell statistikk (tonn)

CO2-ekv ihht LCA-metode (tonn)

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfallsforbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1138,4[1]

0

12 523

0

El. til varmepumper kloakk

43,9

0

439

0

Varme fra kloakk

79

0

0

0

El-kjeler, utkoblbare

352,2

0

3 522

0

El. til utstyr

55,3

0

553

0

Pellets

156,1

0

2 966

48,7

Bioolje / biodiesel

16,3

0

163

5,6

LNG

46,9

9 435

11 401

7,8

Fyringsolje

0

8

8

0

Lekkasje kjølemedium varmepumper 

 

805 

 

 

Sum

1 833

10 248

32 379

62,1

[1] Dette er den mengden av spillvarmen som fjernvarmesystemet har utnyttet. Produsert varmemengde i avfallsforbrenningsanleggene er høyere, men om sommeren må mye avfallsvarme kjøles bort.

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt fjernvarme. Verdiene i 2019 per kWh er på nivå med 2018.

  • CO2-utslipp per kWh ihht. offisiell statistikk: 6 gram.
  • NOx-utslipp per kWh: 0,04 g/kWh.
  • CO2-utslipp per kWh ihht. LCA-beregningsmetode: 19 gram

     
Historiske utslippsdata

Co2_Offisiell

CO2_LCA

 

 

 

RW7

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post