Informasjon og krav til leverandører

Oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde fjernvarmeanleggene er svært omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid. Dette medfører at våre leverandører må være de beste, og at Fortum Oslo Varme gjennomfører bærekraftige innkjøpsprosesser og sikrer tilgang til riktig materiell.

Generelle krav til leverandører

Tilbyder må tilfredsstille Fortum Oslo Varmes generelle krav til leverandører.

Fortum Oslo Varme ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøet og med lavest mulig totalkost.

Vi ønsker leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen Fortum Oslo Varmes virksomhetsområder.

Alle Fortum Oslo Varmes  leverandører skal:

 • Overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, herunder internkontrollforskriften.

 • Arbeide aktivt for å realisere Fortum Oslo Varmes visjon om null skader og ulykker.

 • Bidra til godt forebyggende arbeid gjennom å ha et fungerende HMS-system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet.

 • Følge Fortum Oslo Varmes etiske retningslinjer for leverandører.

 • Kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse.

 • Være et lovlig etablert foretak.

 • Inngå kontrakter etter norsk lov.

 • Være solvente, à jour med offentlige skatter og avgifter og ikke gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon.

 • Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap.

 • Ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette.

 • Fortrinnsvis være prekvalifisert i Sellihca, som er energibransjens kvalifikasjonsordning.

Pre-kvalifisering

Fortum Oslo Varme benytter prekvalifisering ved større anskaffelser, og ved anskaffelser som omfattes av EØS-regelverket.

For å bli prekvalifisert må man kontakte: Sellihca Qualification Postboks 1817, 4801 Arendal tlf. +47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Sellichas hjemmeside

Tilbyder må være registrert i Sellihca. Dersom dette ikke er tilfelle ber vi om en bekreftelse på at slik registrering vil bli foretatt før eventuell kontraktsinngåelse.

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører er basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ, og er delt inn i fire avsnitt: bekjempelse av korrupsjon, menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, og miljø. Fortum har signert FNs Global Compact-initiativet, gjeldende fra og med 30. juni 2010

Fortums etiske retningslinjer for leverandører

HMS-krav for leverandører

Vårt viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass. Alle som utfører arbeidsoppgaver for Fortum Oslo Varme skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet. 

Generelle HMS-krav 

 Vedlegg til HMS-krav

English:

General EHS requirements for Contractors

Attachment to EHS requirements for Contractors

Våre generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til Fortum Oslo Varme, med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Standard innkjøpsbetingelser for Fortum Oslo Varme

CS8

Fakturainformasjon

Fortum Oslo Varme AS 

Fortum Oslo Varme AS vil i fremtiden kun motta elektroniske fakturaer (e-fakturaer), for å sikre kostnadseffektiv faktureringsprosess, med nøyaktige og betimelige betalinger for leverandørene.

Fortum Oslo Varme AS
Postboks 32 Økern
0508 Oslo 
Norge 

e-post: Fortum.NO9762@bscs.basware.com 
e-faktura: Peppol ID 9908:977296919
e-faktura operatør: BAWCFI22

Organisasjonsnummer: 977296919
VAT-registreringsnummer: NO977296919MVA

 

 

CS1

Kontakt oss

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

innkjop.fov@fortum.com

Fortum Oslo Varme AS 

Fortum Oslo Varme AS vil i fremtiden kun motta elektroniske fakturaer (e-fakturaer), for å sikre kostnadseffektiv faktureringsprosess, med nøyaktige og betimelige betalinger for leverandørene.

Fortum Oslo Varme AS
Postboks 32 Økern
0508 Oslo 
Norge 

e-post: Fortum.NO9762@bscs.basware.com 
e-faktura: Peppol ID 9908:977296919
e-faktura operatør: BAWCFI22

Organisasjonsnummer: 977296919
VAT-registreringsnummer: NO977296919MVA

 

 

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

innkjop.fov@fortum.com

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post