Avtalevilkår strøm bedrift

Inngåelse av avtale

Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart omtrent 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner dere at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Dere kan når som helst melde dere av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende deres kundeforhold og/eller deres strømavtale vil sendes selv om dere har reservert dere mot nyhetsbrev.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; "Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft”, gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen. 

Fakturering

Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksporfil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk. 

Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strømforbruk og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

Pris – Totalprisen på strømavtalen består av : Den månedlige volumveide* innkjøpsprisen på strøm i det aktuelle leveringsområde fra NordPool Elspot Marked, et påslag og et fastbeløp. For kraftforvaltningsavtaler vil også oppnådd finansielt forvaltningsresultat tilkomme kraftprisen. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. Oppgitte priser er inklusiv mva. (*Avtalen eSpot er ikke volumveid)

Oppsigelse

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtalen skal det foreligge saklig grunn.  

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtale ved flytting. Kunden må gi Fortum beskjed om at avtalen skal videreføres, og informere om ny adresse og målepunkt-ID.