Behandling av oljeholdig vann - Vannbehandling

Fortum Waste Solutions tilbyr effektive og bærekraftige løsninger for oljeholdig vann, innen transport, analyse og behandling. I tillegg tilbyr vi løsninger for vannbehandling hvor vi har egne vannbehandlingsanlegg som bruker infrastrukturen til eksisterende anlegg, og supplerer dem om nødvendig med enheter som krever forbehandling.

F17

Økonomiske fordeler

I vår prosess separerer vi olje og vann slik at oljen kan regenereres til olje og drivstoff.

RW6

Miljømessige fordeler

Vår behandling av oljeholdig vann fremmer den sirkulære økonomien ettersom vi kontinuerlig ser etter miljøvennlige løsninger for å gjenbruke olje og dermed spare verdifulle råmaterialer.

RW4

Sikkerhet

Vi behandler oljeholdig vann på en sikker måte i samsvar med lovverket.

 

  Gjenvinning av oljeholdig vann

  Fortum tilbyr bærekraftige løsninger for behandling av store mengder oljeholdig vann. Vi behandler:

  • Oljeforurenset vann
  • Spillolje
  • Slam
  • Oljeemulsjoner

  Hvorfor velge Fortum?

  Logistikk - Kapasitet - Fleksible behandlingsmetoder - Driftssikkerhet - Konsulenttjenester - Laboratorietjenester - Våre sertifiseringer - Sporbarhet 

  Våre tjenester for vannbehandling

  Industrielt vann

  Vi tilbyr vannbehandlingstjenester for ulike faser av industrielle produksjonsprosesser.

  Våre tjenester inkluderer behandling for rent vann og behandling av avløpsvann som skal gjenbrukes i prosessen, dreneres i avløpsvannet eller gjennomføres i vannsystemer. Vi planlegger og gjennomfører behandling av prosessvann på stedet. Vi forbedrer anleggets resirkuleringsgrad ved å gjenvinne vann tilbake i prosessen.

  Grunnvann

  Mange farlige, jordforurensende stoffer er vannløselige og kan ha satt seg i grunnvannet. Pumping og rengjøring kan forhindre at farlige stoffer sprer seg til et større område.

  Den mest effektive måten å behandle grunnvann på er å fjerne utslippskilden. Vi renser både grunnvannet og jorden ved bruk av metoder som er mest hensiktsmessig for det aktuelle området.

  Grøftevann

  Når forurenset jord blir sanert gjennom sluttbehandling, kan grøften bli fylt med vann som er forurenset med de samme stoffene som jorda.

  Vi behandler grøftevann på to forskjellige måter. Hvis volumene er store, er behandling på stedet den enkleste løsningen. Hvis volumene er små, samler vi vannet som skal behandles på ett av våre nordiske anlegg.

  Slam og annet vannholdig avfall

  Ved å tørke slam kan mengden avfall reduseres, noe som bidrar til å minimere behandlingskostnadene og behovet for transport av avfall. Vannet kan som oftest resirkuleres lokalt.

  Ved tørking kan slammet behandles ytterligere ved å fjerne råmaterialer som er egnet for videre bruk. Samtidig reduseres farlige stoffer i avfallet og alternativene for sluttbehandling forbedres.

  Vann fra deponier og avfallsbehandlingsområder

  Våre tjenester inkluderer håndtering av kommunalt og industrielt avfall, bygging av deponeringsanlegg og vedlikehold av deponier.

  Selv om vannet og avfallet er forbehandlet kan forurensingsgraden fortsatt ha for høye verdier. I dette tilfellet må vannet behandles før det går til et kommunalt eller offentlig behandlingsanlegg.

  Noen ganger er det rimeligere å behandle vannet før det kommer til deponi. Det er da mulig at vannet ikke trenger å bli drenert i det hele tatt, og en kan søke om tillatelse for å slippe det direkte i vannsystemet.

  Avløpsavfall

  Vi mottar og behandler flytende avfall fra avløpsvann, for eksempel sand, olje og fettfalls-avfall. Vårt utstyr skiller fraksjonene som er egnet for materialutnyttelse fra det behandlede avfallet, som deretter brukes til å erstatte råmaterialer.

  Vi jobber også aktivt med å finne nye utnyttelsesmuligheter for å skille fraksjonene fra avløpsavfall. Fraksjoner som ikke er egnet for materialutnyttelse går til godkjent energiutvinning eller deponi.

  CS1

  Kontakt våre eksperter!

  Lisa Sollie Moen
  Country Sales Manager, Norway
  Svelleveien 33
  2004 Lillestrøm
  Tel: +47 97073861
  [email protected]