Informasjon og krav til leverandører

Å samarbeid med leverandører er en stor del av Fortum Oslo Varmes daglige virke!

Oppgavene med å  bygge ut og vedlikeholde fjernvarmeanleggene er omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid. Det medfører at våre leverandører må være de beste, og at Fortum Oslo Varme gjennomfører bærekraftige innkjøpsprosesser og sikrer tilgang på rett materiell.

Informasjon og krav til leverandører

Generelle krav til leverandører

Tilbyder må tilfredsstille Fortum Oslo Varmes generelle krav til leverandører.

Fortum Oslo Varme ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøet og med lavest mulig totalkost.

Vi ønsker leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen Fortum Oslo Varmes virksomhetsområder.

Alle Fortum Oslo Varmes  leverandører skal:

 • Overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, herunder internkontrollforskriften.

 • Arbeide aktivt for å realisere Fortum Oslo Varmes visjon om null skader og ulykker.

 • Bidra til godt forebyggende arbeid gjennom å ha et fungerende HMS-system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet.

 • Følge Fortum Oslo Varmes etiske retningslinjer for leverandører.

 • Kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse.

 • Være et lovlig etablert foretak.

 • Inngå kontrakter etter norsk lov.

 • Være solvente, à jour med offentlige skatter og avgifter og ikke gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon.

 • Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap.

 • Ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette.

 • Fortrinnsvis være prekvalifisert i Sellihca, som er energibransjens kvalifikasjonsordning.

Pre-kvalifisering

Fortum Oslo Varme benytter prekvalifisering ved større anskaffelser, og ved anskaffelser som omfattes av EØS-regelverket.

For å bli prekvalifisert må man kontakte: 
Sellihca Qualification Postboks 1817, 4801 Arendal tlf. +47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Sellichas hjemmeside

Tilbyder må være registrert i Sellihca. Dersom dette ikke er tilfelle ber vi om en bekreftelse på at slik registrering vil bli foretatt før eventuell kontraktsinngåelse.

Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forventer at alle våre leverandører opptrer forsvarlig og etterlever våre etiske retningslinjer for leverandører

Fortums målsetning er å skape energi som forbedrer livet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som tilfredsstiller behovene for lave utslipp, ressurseffektivitet og energisikkerhet, og som leverer verdi for våre eiere. Aktivitetene våre dekker produksjon, distribusjon og salg av elektrisitet og varme, samt tilhørende eksperttjenester.

Fortum har forpliktet seg til bærekraft i all sin virksomhet. Ifølge selskapets retningslinjer for bærekraft og interne etiske retningslinjer, skal Fortum engasjere seg aktivt sammen med sine interessenter for hele tiden å forbedre sine miljømessige, sosiale og økonomiske resultater. Fortums vare- og tjenesteleverandører spiller en viktig rolle i Fortums innsats for bærekraft.

- Etiske retningslinjer for leverandører -

Formålet med disse etiske retningslinjene for leverandører, er å definere de grunnleggende kravene til bærekraft som Fortum stiller til leverandørene. Alle Fortums leverandører er forpliktet til å innføre prinsippene i de etiske retningslinjene for leverandører i hele virksomheten.

Videre forventer Fortum at leverandørene bekrefter samsvar ved å frembringe informasjon og ved å tillate at Fortum eller et akkreditert revisjonsselskap som representerer Fortum, utfører mulige revisjoner på anlegget. Leverandørens etiske retningslinjer er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact. (Www.unglobalcompact.org). Fortum har undertegnet FNs Global Compact Initiative, og ble registrert medlem 30. juni 2010.

Hvis du har spørsmål, skal du ikke nøle med å ringe kontakten din i Fortums innkjøpsavdeling eller sende en e-post til [email protected]

FORRETNINGSPRINSIPPER

Rettslig overholdelse

Fortums leverandører skal overholde alle gjeldende lover og regler på alle steder hvor de driver virksomhet. Hvis det ikke finnes slike lover, skal prinsippene i de etiske retningslinjene for leverandører brukes som retningslinjer.

I tillegg til å etterkomme alle gjeldende lovpålagte krav og myndighetskrav, forventes det at Fortums leverandører handler i overensstemmelse med høye standarder for forretningsetikk.

Leverandørene samtykker til å ivareta konfidensialiteten til konfidensiell informasjon vedrørende Fortum og kunder, til å utstede nøyaktig og relevant finansiell og annen informasjon om Fortums virksomhet, samt til å konkurrere på en rettferdig og etisk måte også i alle andre henseender.

Anti-korrupsjon

Fortum forventer de høyeste integritetsstandarder i all forretningsinteraksjon. Enhver form for utpressing og korrupsjon, herunder upassende tilbud om utbetalinger til eller fra ansatte eller organisasjoner, er forbudt.

MENNESKERETTIGHETER

Fortums leverandører skal støtte og respektere internasjonalt proklamerte menneskerettigheter. Fortums leverandører skal sørge for at de ikke er engasjert i brudd på menneskerettighetene.

ARBEIDSSTANDARDER

Organisasjonsfrihet

Fortums leverandører skal anerkjenne og respektere de ansattes organisasjonsrett og retten til fritt å velge representanter. Leverandørene skal også anerkjenne de ansattes rett til kollektive forhandlinger.

Tvangsarbeid

Fortums leverandører skal ikke bruke tvangsarbeid og ansatte står fritt til å avslutte ansettelsesforholdet etter rimelig varsel som kreves av nasjonal lovgivning eller kontrakt. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitetspapirer eller lignende hos arbeidsgiver.

Ansettelsesforhold

De ansatte hos Fortums leverandører forstår sine ansettelsesforhold. Lønn og vilkår er rettferdige og rimelige, og skal som et minimum overholde nasjonale lover eller bransjestandarder, avhengig av hva som er høyest. Arbeidstiden overholder rammene i nasjonale lover. Ansatte bør ha minst én fridag per syvdagersuke.

Barnearbeid

Fortums leverandører skal ikke under noen omstendighet ansette barn som er under minstealder for sysselsetting. Barn under 15 år eller som er skolepliktige kan ikke utføre arbeid (eller 14 år hvor loven i landet tillater det). Barn over minstealder skal ikke ansettes til farlig arbeid eller arbeid som er i strid med barnets personlige utvikling.

Ikke-diskriminering

Fortums leverandører skal behandle sine ansatte med respekt og verdighet. Alle typer diskriminering basert på partiskhet eller fordommer som for eksempel diskriminering basert på etnisk tilhørighet, farge, kjønn, seksuell orientering, sivilstand, graviditet, foreldrestatus, religion osv. Trusler om vold, korporlig avstraffelse, fysisk eller verbalt misbruk eller annen ulovlig trakassering er strengt forbudt.

Arbeidsforhold

Fortums leverandører skal gi sine ansatte en trygg og sunn arbeidsplass i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

Det skal gis nødvendig informasjon om helse og sikkerhet, opplæring og utstyr til de ansatte. Leverandørene skal også overholde eventuelle ekstra sikkerhetskrav som er avtalt i kontraktsdokumentene.

Som et minimum skal leverandørene utstyre de ansatte med drikkevann, rene toaletter, tilstrekkelig ventilasjon, nødutganger, riktig belysning og tilgang til førstehjelpsutstyr eller andre ytelser når det gjelder akutt helsehjelp.

Forebygging av alkohol- og narkotikabruk i arbeidet

Fortum er en arbeidsplass uten alkohol og narkotika. Leverandørenes ansatte og deres underleverandører har bare lov til å arbeide på Fortums anlegg hvis de er edru og ikke bruker narkotika.

Leverandørene skal ha en policy eller retningslinjer for å kunne gjennomføre forebyggende tiltak når det gjelder alkohol- og narkotikamisbruk.

Det kan utføres sporadiske narkotikatester av leverandørenes ansatte når de arbeider på Fortums anlegg, hvis den nasjonale (eller lokale) lovgivningen tillater dette.

MILJØ

Fortums leverandører skal støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer og gjennomføre tiltak for å fremme større miljøansvar.

Som et minimum skal leverandørene overholde alle gjeldende miljølover og -forskrifter. Leverandørene oppfordres til å implementere egne styringssystemer for å tilfredsstille disse kravene.

Fortum oppfordrer også leverandørene til å utvikle og spre miljøvennlig teknologi.

HMS-krav for leverandører

Vårt viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass. Alle som utfører arbeidsoppgaver for Fortum Oslo Varme skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet. 

Generelle HMS-krav 

 Vedlegg til HMS-krav

English:

General EHS requirements for Contractors

Attachment to EHS requirements for Contractors

Våre generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til Fortum Oslo Varme, med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Standard innkjøpsbetingelser for Fortum Oslo Varme

CS8

Fakturainformasjon

Fortum Oslo Varme AS 

Fortum Oslo Varme AS vil i fremtiden kun motta elektroniske fakturaer ("e-fakturaer"), for å sikre kostnadseffektiv faktureringsprosess, med nøyaktige og betimelige betalinger for leverandørene.

Fortum Oslo Varme AS
Postboks 32 Økern
0508 Oslo 
Norge 

e-post: [email protected] 
e-faktura: Peppol ID 9908:977296919
e-faktura operatør: BAWCFI22

Organisasjonsnummer: 977296919
VAT-registreringsnummer: NO977296919MVA

 

 

CS1

Kontakt oss

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

[email protected]

Fortum Oslo Varme AS 

Fortum Oslo Varme AS vil i fremtiden kun motta elektroniske fakturaer ("e-fakturaer"), for å sikre kostnadseffektiv faktureringsprosess, med nøyaktige og betimelige betalinger for leverandørene.

Fortum Oslo Varme AS
Postboks 32 Økern
0508 Oslo 
Norge 

e-post: [email protected] 
e-faktura: Peppol ID 9908:977296919
e-faktura operatør: BAWCFI22

Organisasjonsnummer: 977296919
VAT-registreringsnummer: NO977296919MVA

 

 

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

[email protected]

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post  Ring +47 916 97 299