Nøkkeltall for miljø og klima 2018

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Fortum Oslo Varme har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er på Klemetsrud og har drift i alle årets timer.

Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

333.416

44.854

378.270

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

8,6[1]

0

8,6

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

2,4

2,4

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

166.862

28.483

195.345

El-produksjom turbin (GWh)

60

 

60

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

729,7

154,8

884,5

NOx-utslipp (tonn)

125,4

48,3

173,7

[1] I 2018 ble det benyttet mer støttebrensel enn vanlig. Årsaken var store mengder vått papir som måtte forbrennes etter en stor brann hos en avfallsleverandør. I løpet av 2019 vil anlegget for støttebrensel på Klemetsrud bli ombygget slik at fornybar biodiesel kan benyttes.

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:

Produksjon av fjernvarme

I tabellen vises både utslipp av CO2 i henhold til Kyoto-protokollens prinsipper (slik all offisiell statistikk er, f.eks. fra SSB), samt i henhold til en livløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrøms utslipp i verdikjeden for ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man f.eks. inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering etc.

For spillvarme fra avfallsforbrenning er det i LCA-metoden benyttet en verdi som er ment å gjenspeile utslipp knyttet til bygging av det utstyret som er nødvendig for å utnytte spillvarmen, og ikke selve forbrenningsutslippene. Sistnevnte allokeres her til avfallsprodusent og ikke til utnyttelse av spillvarmen. Dette er i henhold til «forurenser betaler prinsippet» og NS 3720. Du kan lese mer om LCA-metoden her.

Parameter

GWh innfyrt/tilført

CO2-ekv. ihht offisiell statistikk (tonn)

CO2-ekv ihht LCA-metode (tonn)

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfallsforbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1089,5[1]

0

11.985

0

El. til varmepumper kloakk

36

0

360

0

Varme fra kloakk

64,8

0

0

0

El-kjeler, utkoblbare

430

0

4.300

0

El. til utstyr

23

0

230

0

Pellets

103,4

0

1.965

32,1

Bioolje / biodiesel

41,2

0

412

15,2

LNG

24,9

5.007

6.051

4,2

Fyringsolje

2,1

555

607

0,7

Lekkasje kjølemedium varmepumper[2]

 

4.714[3]

4.714

 

Sum

1.792

10.276

30.623

52,2

[1] Dette er den mengden av spillvarmen som fjernvarmesystemet har utnyttet. Produsert varmemengde i avfallsforbrenningsanleggene er høyere, men på sommeren må mye avfallsvarme kjøles bort.

[2] Den relativt store verdien i 2018 skyldes en større feil på varmepumpen og er ikke representativt for normal drift.

[3] Rapporteres ikke inn som en del av egenrapportering til myndigheter, men vi har valgt å synliggjøre det her

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt fjernvarme. Verdiene per kWh har økt noe i forhold til 2017. Dette skyldes i stor grad en feil på varmepumpene som medførte et uønsket utslipp av kjølemedium til luft. 2018-tallene er da som følger: 

  • CO2-utslipp per kWh ihht. offiisiell statistikk: 6 gram.
  • NOx-utslipp per kWh: 0,03 g/kWh.
  • CO2-utslipp per kWh ihht. LCA-beregningsmetode: 19 gram

Historiske utslippsdata

CO2-utslipp per solgt kWh

CO2-LCA-metode

RW7

36 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 36 % innen 2020, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 1991 nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post