Overordnede målsettinger

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapets virksomhet blant selskapets interessenter er derfor essensielt.

Vårt samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av virksomheten og utgjør en sentral del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten, og inkluderer også de innkjøp og investeringer selskapet foretar. 

For å prioritere de mest relevante områdene innenfor samfunnsansvar er det gjennomført en vesentlighetsanalyse for å kartlegge hva som anses som viktig for selskapets interessenter.

Fortum Oslo Varme skal derfor:

  • utøve klar og god selskapsledelse som sikrer en robust verdiskaping over tid
  • bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi med svært høy grad av leveringssikkerhet
  • utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet holdes på et svært lavt nivå
  • holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes
  • drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet
  • støtte samfunnsnyttige formål som etterlever de samme verdier som utgjør selskapets verdigrunnlag, som underbygger selskapets profil og bidrar til at Fortum Oslo Varme når sine øvrige mål

Følgende områder utpeker seg som særlig viktige for Fortum Oslo Varme:

Pålitelig

Være en pålitelig leverandør av fornybar energi

Gode valg

Våre produkter skal være svært gode valg med tanke på utslipp av klimagasser og miljøpåvirkning generelt

Trygge forbrenningstjenester

Vi skal tilby miljømessige trygge forbrenningstjenester

Ansvarlig

Etikk, antikorrupsjon og en ansvarlig leverandørkjede

RW7

36 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 36 % innen 2020, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 1991 nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post  Ring +47 916 97 299