Avtalevilkår for hjemmeladestasjon


Avtalevilkårene består av standardvilkårene for hjemmeladestasjon, som gjelder ved kjøp av alle ladestasjoner fra Fortum. Deretter følger de produktspesifikke vilkårene som omhandler forhold som er forskjellige for de ulike ladestasjonene vi tilbyr. Til sist følger vilkårene for strømavtalen Ladebonus. Dette danner til sammen avtalen mellom Fortum og kjøper. 

Standardvilkår Hjemmelader

1. Innledende bestemmelser

1.1 Avtalen
Denne avtalen regulerer kjøp av hjemmelader (Produktet) og installasjon (Installasjon) av laderen (heretter samlet Leveransen).
Avtaledokumentene (Avtalen) består av: Standardvilkår for kjøp av hjemmelader, En beskrivelse av Produktet, Standarvilkår Ladebonus, og Angrerettskjema.
I tillegg blir Avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.
Ved motstrid mellom Avtalen og lovgivning så vil denne Avtalen gå foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Partene
Avtalen er inngått mellom Fortum Markets AS, Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum, org.nr. 981 219 082 (Selgeren) og den forbrukeren som foretar bestillingen (Kjøperen). Samlet vil Selgeren og Kjøperen bli omtalt som Partene, eller hver for seg en Part.

1.3 Partenes forpliktelser
Selgeren forplikter seg til å levere Produktet til Kjøper ved avtalt tidspunkt for Installasjon og ved underleverandør (Installatøren) å forestå Installasjonen av Produktet hos Kjøperen.
Kjøperen forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av Avtalen, samt rettidig betale den avtalte Kjøpesummen.
Kjøperen vil bli kredittvurdert etter at Avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av Kjøper ikke anses tilfredsstillende av Selger, bortfaller Avtalen.

2. Avbestilling og angrerett

2.1 Avbestilling før levering
Dersom Kjøperen avbestiller Produktet før levering og Installasjon, kan Selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling.

2.2 Generelt om Kjøperens angrerett
Kjøperen har på nærmere angitte vilkår som følger av denne Avtalen rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding til Selgeren før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Meldingen kan fremsettes ved bruk av vedlagte angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Korrekt utfylt skjema med informasjon om angreretten er vedlagt Avtalen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende.

2.3 Angrefristens lengde
Angrefristen for Installasjonen utløper 14 dager fra den dagen Avtalen ble inngått.
Angrefristen for kjøp av Produktet utløper 14 dager fra den dagen Kjøperen får Produktet i fysisk besittelse.

2.4 Angrerett for utførelse av Installasjonen
Angrefristen for Installasjonen utløper 14 dager fra den dag denne Avtalen blir inngått. I denne perioden har Kjøperen i henhold til punkt 2.2 rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til Installasjonen. Dette gjelder:
(i) plikten etter punkt 3.4 til å betale for Installasjonen, og
(ii) plikten etter punkt 3.1 til å yte medvirkning for gjennomføringen av Installasjonen.
Dersom Kjøperen ønsker at Installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen kan Partene avtale dette uttrykkelig. Dersom Partene har avtalt dette og Kjøperen allikevel benytter seg av sin angrerett gjelder følgende:
(iii) Dersom Installasjonen enda ikke er utført påløper et avbestillingsgebyr på NOK 500.
(iv) Dersom Installasjonen allerede er utført skal Kjøperen anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav c. Kjøperen forplikter seg fullt og helt til å betale NOK 9 000, hvilket utgjør kostnadene for Installasjonen.

2.5 Angrerett for leveranse av Produktet
Angrefristen for kjøp av Produktet utløper 14 dager fra den dagen Kjøperen får Produktet i sin fysiske besittelse. I denne perioden har Kjøperen i henhold til punkt 2.2 rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til kjøpet av Produktet.
Dersom Kjøperen benytter seg av angreretten må Kjøperen melde dette til Selgeren innen utløpet av angrefristen. Kjøperen kan ikke demontere Produktet selv. Selgeren forplikter seg til å forestå fjerning av Produktet senest 14 dager etter meldingen er gitt. Det tas forbehold om ledig kapasitet hos Installatøren. Kjøperen må betale for Installasjonen som nærmere beskrevet i punkt 2.4(iv).
Selgeren kan kreve at Kjøperen erstatter verdireduksjon som følge av Kjøperens håndtering av Produktet som ikke har vært nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.

3. Kjøperens plikter etter Avtalen

3.1 Generelt om Kjøperens plikter
Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at Selgeren skal kunne oppfylle Avtalen. Dette innebærer blant annet å:
(a) stille boligen til disposisjon slik at Installasjonen av Produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
(b) på forespørsel å gi den informasjonen Selgeren eller Installatøren finner nødvendig slik at riktig versjon av Produktet velges og at Installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre Installasjonen, og
(c) betale den avtalte Kjøpesummen til rett tid.
Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for Selgeren kan gebyr påløpe. Dette er nærmere regulert i punkt 3.2.

3.2 Kjøperens manglende medvirkning
Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og Selgeren lider tap som følge av dette, kan Selgeren kreve at tapet skal bæres av Kjøperen.
Dersom Kjøperen ikke stiller boligen til disposisjon slik at Installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid påløper et gebyr på NOK 500.
Dersom Kjøperen ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra Selger eller Installatøren, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan Selgeren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av Kjøperen. Det samme gjelder dersom Kjøperen har bestilt feil versjon av Produktet som ikke er kompatibelt med el-anlegget og/eller el-bilen.

3.3 Kjøpesum
Kjøperen skal betale det beløp som fremkommer av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»). Det oppgitte beløpet utgjør den totale prisen, og kan ikke ensidig endres av Selger. Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning kan gebyr påløpe etter nærmere vilkår, se punkt 3.2.
Kjøpesummen forutsetter at Kjøperen er eller blir strømkunde hos Selgeren.
Dersom Kjøperen velger å benytte seg av avtalt nedbetaling kan ytterligere kostnader påløpe i henhold til reglene i punkt 3.6.

3.4 Betaling av Kjøpesummen
Kjøpers betaling kan skje ved kontant betaling eller avtalt nedbetaling. Kontant betaling reguleres av reglene i punkt 3.5 og avtalt nedbetaling reguleres av reglene i punkt 3.6.

3.5 Kontant betaling av Kjøpesummen
Kjøperen skal betale Kjøpesummen når Selgeren krever det.
Selgeren kan kreve at Kjøperen betaler hele eller deler av Kjøpesummen før Installasjonen av Produktet blir gjennomført.
Rettmessig betaling av Kjøpesummen skjer til Selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura.

3.6 Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen
Avtalt nedbetaling skjer rente- og kostnadsfritt over 36 måneder forutsatt at Kjøperen er eller blir strømkunde hos Selgeren. Første avdrag betales etter at Installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at Kjøperen betaler den resterende del av Kjøpesummen til Selgeren.
Det månedlige avdraget av Kjøpesummen faktureres månedlig på samme faktura som Kjøperens strømavtale. Dersom Kjøperen i dag har et annet fakturaintervall hos Selgeren, vil det bli endret til månedlig fakturering.
Dersom Kjøperen sier opp strømavtalen med Selgeren, som er en forutsetning for avtalt nedbetaling, anses dette som mislighold av Avtalen og den resterende del av Kjøpesummen forfaller til betaling.

3.7 Kjøperens manglende betaling av Kjøpesummen
Dersom Kjøperen ikke betaler Kjøpesummen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.
Selgeren kan fastholde Avtalen og kreve at Kjøperen betaler Kjøpesummen. Dersom Kjøperens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kjøperen ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som Selgeren har fastsatt, kan Selgeren heve Avtalen. Selgeren forbeholder seg retten til å heve Avtalen også etter at Produktet er overtatt av Kjøperen.
Betales ikke Kjøpesummen innen avtalt tid kan Selgeren kreve rente av Kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

4. Selgerens plikter etter Avtalen

4.1 Selgerens plikt til rettidig levering
Tidspunkt for når Selgeren skal levere Produktet og utføre Installasjonen avtales mellom Kjøperen og Installatøren. Dersom ikke noe annet er avtalt har Kjøperen krav på levering innen 30 dager etter avtaleinngåelsen.
Produktet blir levert ved at det Installasjonen gjennomføres av Installatøren hos Kjøperen på det avtalte tidspunkt.
Dersom Installasjonen og levering av Produktet blir forsinket, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldende. Dette inkluderer blant annet:
(i) Å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av Selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet,
(ii) Har Selgeren ikke oppfylt i tide kan Kjøperen oppfordre Selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selgere ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan Kjøperen heve Avtalen,
(iii) Kjøperen kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra Selgerens side.
Dersom Selgeren spør om Kjøperen vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter Kjøperen om at Installasjonen vil bli gjennomført og Produktet vil bli levert innen en angitt tid, men Kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan Kjøperen ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

4.2 Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare
Selger plikter å levere Produktet fri for mangler, og Produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av Avtalen mellom Partene.
Ved bedømmelsen av om Produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kjøperen, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kjøperen når Kjøperen får Produktet i sin fysiske besittelse.

4.3 Selgerens plikt til å forestå Installasjonen av Produktet
Installasjonen gjennomføres i henhold til Avtalen, herunder den vedlagte produktbeskrivelsen. For ytterligere behov ved Installasjonen skal dette avtales direkte med Installatøren. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil ved:
(i) kontant betaling bli fakturert sammen med Kjøpesummen, og
(ii) avtalt nedbetaling bli fakturert i sin helhet sammen med det første månedlige avdrag av Kjøpesummen.

4.4 Reklamasjon og forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.
Dersom det foreligger en mangel ved Produktet eller Installasjonen må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter Installasjonen og overleveringen av Produktet.
Dersom det foreligger en mangel og reklamasjon er rettidig fremsatt plikter Selgeren å avhjelpe mangelen. Avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og uten vesentlig ulempe for Kjøperen.
Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel ved Produktet eller Installasjonen, kan Selgeren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

4.5 Garanti
Selgeren stiller en 5 års garanti for utbedring av mangler ved Leveransen som ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til Selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er eller burde bli oppdaget. Selgeren kan benytte seg av Installatøren for å undersøke og eventuelt rette mangelen. Selgeren skal forestå undersøkelse og kostnadsfri utbedring innen rimelig tid etter at Kjøperen har gitt melding om feilen eller mangelen, men det tas forbehold om ledig kapasitet hos Installatøren.

4.6 Produktskader
Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på Produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med Produktets forutsatte bruk.
For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan Kjøperen kreve erstatning med mindre Selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på Selgerens side.

5. Konfliktløsning
En konflikt skal søkes løst mellom Partene.
Kommer Partene ikke til enighet kan konflikter etter denne avtalen søkes løst ved minnelig ordning etter mekling i Forbrukerrådet. Dersom en slik minnelig ordning ikke oppnås kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.
En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget kan fremmes for de alminnelige domstoler.

Produktspesifikasjon

Pakke 1 Trygg og effektiv

1. Pakkens innhold
ChargeAmps lader, standard installasjon av laderen og strømavtalen Ladebonus.

2. Laderen
ChargeAmps 16 A lader med fastmontert kabel. Laderen har mulighet for kommunikasjon via WiFi. Ladekapasitet opptil 3,6 kW ved 230 V enfase lading. For å utnytte ladestasjonens Wifi muligheter betinger dette god eksisterende Wifi tilgjengelighet der ladestasjonen skal stå. Installasjon og kostnad for dette er ikke inkludert. 

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger
Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk sikring og 1 stk Jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert.

3.2 Standard installasjon
Standard installasjon inneholder 1 stk (inntil) 20 A sikring og 1 stk jordfeilbryter klasse B. 10 meter (inntil) 4 mm2 kabel. Inntil 50 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg
Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du her. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømavtalen Ladebonus
Se egne vilkår.

Pakke 2 Raskere lading.

1. Pakkens innhold
Schneider EVLink 32 A lader, standard installasjon av laderen og strømavtalen Ladebonus.

2. Laderen
Schneider EVLink 32 A lader har mulighet for kommunikasjon via 4G. Ladekapasitet opptil 7,4 kW ved 230V enfase lading. For å utnytte ladestasjonens 4G muligheter betinger dette god eksisterende dekning der ladestasjonen skal stå. Installasjon og kostnad for tilleggsutstyr i den forbindelse er ikke inkludert.

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger
Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk sikring og 1 stk Jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap (Noen netteiere har begrensning på maks installert effekt ved enfase last. Dette kan medføre lavere ladefart enn 32A eller krav til styring av laderen for å unngå skjevbelastning). Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert. 

3.2 Standard installasjon
Standard installasjon inneholder 1 stk (inntil) 32 A sikring og 1 stk jordfeilbryter klasse B. 10 meter (inntil) 6 mm2 kabel. Inntil 50 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg
Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du her. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømavtalen Ladebonus
Se egne vilkår.

Pakke 3 Dobbel lading.

1. Pakkens innhold
Ensto Chago 2 x 16 A lader, standard installasjon av laderen og strømavtalen Ladebonus.

2. Laderen
Ensto Chago 2 x 16 A lader har mulighet for kommunikasjon via 4G. Ladekapasitet opptil 3,6 kW ved lading av to biler. For å utnytte ladestasjonens 4G muligheter betinger dette god eksisterende dekning der ladestasjonen skal stå. Installasjon og kostnad for tilleggsutstyr i den forbindelse er ikke inkludert.

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger
Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 2 stk 16 A topolte automatsikringer med jordfeilbryter klasse A i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert.

3.2 Standard installasjon
Standard installasjon inneholder 2 stk (inntil) 16 A sikring med jordfeilbryter klasse A. 2 x 10 meter (inntil) 4 mm2 kabel. Inntil 50 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg
Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du her. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømavtalen Ladebonus
Se egne vilkår.


Standardvilkår Ladebonus

Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter NVE’s retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart ca. 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner du at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende ditt kundeforhold og/eller din strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtalen godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Kundeopplysninger – Kunden er selv ansvarlig for at alle kundeopplysninger til enhver tid er korrekte.

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; «Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft», gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen.

Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk.

Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn.

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Fortum. Fortum har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

Angring – Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved sen angring oppfordres kunden til å ta kontakt med foretrukket strømleverandør.

Pris – Totalprisen på strømavtalen består av: Den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i det aktuelle leveringsområde fra NordPool Elspot marked, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Påslag – Påslaget er fastsatt til 4,75 øre/kWh. Elsertifikat-kostnad er inkludert i påslaget.

Fastbeløp – Fastbeløpet er 19 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 2,28/1,14/0,76 øre/kWh.

Prisendring – Påslaget, fastbeløpet og betingelser kan endres med 14 dagers varsel.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindningstid.

Opprinnelsesgaranti – Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). Avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på www.fortum.no

Ladebonus – Du får 15 % rabatt på gjeldende pris for lading. For å få rabatten må du ha en ladebrikke fra Fortum Charge & Drive som faktureres på samme faktura som strømavtalen. Har du ikke en ladebrikke registrert i ditt navn, blir det bestilt en brikke til deg. Du mottar brikken i posten ca. en uke etter bestilling. Ved sms eller kredittkortbetaling får du ikke rabatt på ladeprisen. Fortum forbeholder seg retten til å endre rabatten eller avvikle avtalen, med en måneds varsel. Rabatten er personlig og er koblet til den/de brikkene som er registrert på eier av strømavtalen. Dersom strømavtalen sies opp blir man fakturert gjeldende pris for lading. Ved mistanke om misbruk eller unormalt ladeforbruk vil rabatten kunne bortfalle og man kan bli etterfakturert den ytelsen man har urettmessig mottatt. Ladebonusrabatten kan ikke kombineres med andre rabatter fra Fortum Charge & Drive. 

Veiledende prisliste tilleggskostnader installasjon*

Tilleggskapsling v/for liten plass i sikringsskapet – 1 750kr for 255×230×100 cm ferdig montert

Ekstra 4mm2 kabel – 156 kr per meter ferdig installert

Ekstra 6mm2 kabel – 188 kr per meter ferdig installert

Ekstra 10mm2 kabel – 219 kr per meter ferdig installert

* Priseksempler – andre tillegg kan forekomme avhengig av lokale forhold.

Del :