Innsatsfaktorer fjernvarme

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder og ressurser som ellers ville gått til spille.

Gjennom et fjernvarmenett kan vi hente varmeressurser der de finnes, f.eks. i byens kloakk, og flytte varmen dit det er behov. På den måten fungerer byens fjernvarmesystem som et slags nav, der også mulighetene fremover er svært store, f.eks. gjennom å utnytte spillvarme fra datasentre. Ved å utnytte lavverdige energikilder reduserer man også samtidig bruk av høyverdige energikilder som elektrisitet, samtidig som man er med å avlaste kraftnettet i høylastperioder. Dette gjør det enklere å f.eks. elektrifisere transportsektoren.

Fornybar varmeteknologi

Fortum Oslo Varme har som mål å ikke benytte fossile energikilder (olje og gass) under normale driftsforhold, og har derfor de senere årene investert kraftig i fornybar varmeteknologi, både bioolje- og pelletsfyrte kjeler. Fortsatt er man avhengig av å bruke små mengder i beredskapsmessige situasjoner eller det inntreffer forhold som gjør forsyningssituasjonen krevende. Andelen fossil olje og gass ble 1,3 prosent i 2017. I tillegg kommer det en mindre mengde fossil olje som benyttes som støttebrensel på Klemetsrudanlegget. I 2017 ble fossil fyringsolje byttet ut med biodiesel som støttebrensel på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Fortum Oslo Varme er kvotepliktig i EUs kvotesystem ETS.

Spillvarme fra avfallsforbrenning

En vesentlig del av Oslos fjernvarmeproduksjon dekkes av spillvarme fra forbrenning av kommunalt restavfall og forbehandlet næringsavfall. Dette er fraksjoner som er igjen etter gjenbruk, kildesortering, og materialgjenvinning. I tillegg forbrennes (destruerer) man patologisk (smittefarlig) avfall på en trygg og sikker måte.

Les mer

Varme fra byens avløp

I tillegg til spillvarmen fra byens avfallsforbrenningsanlegg så utgjør bidraget fra varmepumper som henter opp varme fra byens avløpssystem et viktig bidrag til grunnlasten i fjernvarmesystemet. Dette er store varmepumper som går med jevn last hele året.

Utkoblbare el-kjeler

Fortum har flere store elektriske kjeler i systemet. Dette er kjeler som kan kobles ut på kort varsel dersom det f.eks. blir en anstrengt situasjon i kraftnettet. Kjelene utgjør derfor en viktig fleksibilitetsressurs i kraftsystemet, samtidig som de bidrar til en høyere utnyttelsesgrad av kraftnettet og dermed indirekte bidrar til en lavere nettleie.

I et kraftsystem der mye av den nye kraftproduksjonen både i Norge og Europa er uregulerbar, som vind og sol, så vil prisene kunne svinge veldig mye. I perioder kan prisen falle ned mot eller til og med under null. Bruk av el-kjeler i perioder med lave priser er dermed positivt for systemet.

Flytende biobrensler

Som spisslast benytter Fortum ulike former for biooljer og biodiesel. Man tilstreber å bruke allerede brukt eller prosesserte oljer som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier og som heller ikke inneholder fraksjoner av palmeolje.

RW7

50 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2020, 
og med 95 % innen 2030.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Kontakt Jon Iver Bakken

Via e-post

eller 

Ring +47 916 97 299