Pressemelding

Rikshospitalet og Gaustad sykehus tilknytter seg fjernvarmeanlegget i Oslo

11 januar 2022, 07:00

Sykehusene Rikshospitalet og Gaustad har nå konvertert fra lokal varmeproduksjon med olje og elektrisitet til fornybar fjernvarme fra Fortum Oslo Varme. Dermed vil sykehusene redusere bruken av fossile energikilder og redusere utslipp i luften. OUS bidrar til å forsterke fjernvarmenett i området. Tilsammen bruker sykehusene årlig cirka 40 GWh til oppvarming, varmt vann og damp, noe som tilsvarer varmebehovet til over 3000 leiligheter i Oslo.

FOV team

Fra venstre direktør i Oslo sykehusservice Geir Teigstad, direktør salg og marked i Fortum Oslo Varme Fredrik Dahl-Paulsen, avdelingsjef i Oslo sykehusservice Steinar Aasheim og VP, Strategy and Development, Fortum City Solution Eirik F Tandberg.

Det har pågått dialog og forhandlinger med Oslo Universitetssykehus angående fjernvarme til Rikshospitalet og Gaustad helt siden 2010, og høsten 2020 ble avtalen signert. Etter et omfattende arbeid med ny fjernvarmetrase og ombygging av fyrhusene kunne Fortum Oslo Varme starte varmeleveransene i november 2021.

Fortum Oslo Varme har overtatt driftsansvaret for fyrhusene på sykehusområdene, som nå er bygd om og oppgradert til å kunne benytte bioolje, og fyrhusene er knyttet til fjernvarmenettet via nye rørledninger. Resultatet av avtalen er at Rikshospitalet og Gaustad sykehus har fjernet utslippspunkter, og dermed bidrar til å gjøre Osloluften bedre å puste i. Rikshospitalet har nå 100 prosent reservekapasitet og fjernvarmenettet i området har fått forsterket varmeleveransen på kalde dager.

Oslo universitetssykehus er tilfreds med endelig å ha landet en slik avtale. Som en storforbruker av varmeenergi i Oslo er det fint å legge til rette for økt leveranseomfang og økt leveransetrygghet til en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør i byen. Ved å overlate driftsansvaret for eksisterende energisentraler til Fortum Oslo Varme vil OUS redusere eget investeringsbehov og dermed kunne frigjøre ressurser til drift. Prisene på energi forventes å kunne ligge på et konkurransedyktig nivå på sikt. Avtalen representerer også et betydelig miljøbidrag i form av redusert CO2-utslipp til oppvarming av sykehusene, sier direktør i Oslo sykehusservice Geir Teigstad.

Fortum Oslo Varme er fornøyd med å lande en viktig avtale etter en lang forhandlingsperiode.

Vi er godt fornøyd med avtalen med Oslo Universitetssykehus. Med denne avtalen sikrer vi fornybar energileveranse til to svært viktige sykehus i Oslo. OUS er en av de største eiendomsbesittere i Oslo og vi tar det som en tillitserklæring at OUS velger fjernvarme, uttaler Fredrik Dahl-Paulsen, Direktør Salg og Marked i Fortum Oslo Varme.

Dette viser at fjernvarme er konkurransedyktig for eiendomsaktører som vurderer helheten av energipris, driftskostnader, leveringssikkerhet og miljø, avslutter Dahl-Paulsen.
 

Om Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge.

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.