Dette er karbonfangst- og lagring (CCS)

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst. Et slikt anlegg vil kunne fange 400 000 tonn CO2 i året, og gi store overføringsmuligheter til andre industrianlegg i Norden og Europa. Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt viser hvordan byer over hele Europa best kan håndtere avfall som ikke skal eller kan resirkuleres, samtidig som vi produserer varme og strøm til innbyggerne våre, og oppfyller ambisiøse klimamål. Avfallsmengdene i verden øker, og karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring.

Kan fange 400 000 tonn CO2 per år og gi negative utslipp

Dette tilsvarer utslippene fra rundt 200 000 biler, og vil redusere Oslos utslipp med 14 prosent, noe som gjør CCS avgjørende for å nå byens ambisiøse klimamål.

50 prosent av avfallet vi håndterer er av biologisk opprinnelse, noe som betyr at når vi fanger det, blir CO2 tatt ut av atmosfæren. Dette er også kjent som bio-CCS, noe både EU-kommisjonen, FN og det internasjonale energibyrået alle understreker er av største betydning for å nå verdens klimamål.

Gjenbruker energien fra avfall, kloakken og datasenter

Hvert år håndterer vi 400 000 tonn avfall som ikke kan eller bør resirkuleres. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å sende varmt vann tilbake hjem til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Vi henter også ut energi fra både datasenter og byens kloakksystem. Dette er varme som ellers ville gått til spille.

Fortum Oslo Varme dekker varmebehovet til 160 000 boenheter i Oslo, tilsvarende 20 prosenter av byens totale varmebehov gjennom vårt fjernvarmenett. Vi sørger også for varmtvann og et behagelig inneklima for en betydelig andel næringsbygg, museer, sykehus og andre offentlige bygninger.

Kan kopieres til nesten 500 liknende anlegg i Europa

 Når fangstprosjektet vårt blir realisert, har vi et topp moderne anlegg som tar hånd om sirkulær avfallshåndtering, fjernvarme og negative utslipp, og som vil være et modellanlegg for europeiske byer som tar sikte på å redusere utslipp og løse avfallsproblemene sine.

Vi har gjennomført 5500 timer med pilottesting på røykgassen vår, og har her oppnådd en fangsteffektivitet på opptil 95 prosent. I tillegg har Shell, vår teknologileverandør, erfaring fra fullskala i Canada.

Hvorfor energigjenvinning med CCS?

  • Det blir produsert 2,2 milliarder tonn avfall hvert år, og det er forventet at dette dobles innen 2025.
  • Bare husholdningsavfall alene står for 5% av globale CO2-utslipp.
  • Avfallsforbrenning reduserer utslippene med 75%, sammenliknet med utslippet fra avfallsdeponier. Med CCS kan man fjerne de siste 25%, og til og med bli karbonnegativ.
  • Verden må gå fra bruk av deponier til sortering, råvaregjenvinning og energigjenvinning av restavfall som ikke kan eller bør resirkuleres.
  • Bare i EU deponeres det omtrent 100 millioner tonn avfall årlig. Hvis dette blir håndtert med energigjenvinning og CCS, kan Europa redusere CO2-utslippet med 90 millioner tonn per år.
  • Selv med EUs økte mål for materialgjenvinning og reduksjon av deponier, vil de fortsatt mangle energigjenvinningskapasitet på minst 40 millioner tonn, eller 100 Fortum Oslo Varme-anlegg.
  • Energigjenvinning er et nødvendig supplement til sortering og gjenvinning. Å håndtere avfall som må tas ut av syklusen, spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien, og sikrer at vi resirkulerer energien fra dette avfallet på en bærekraftig måte.
     

Høring om etablering av karbonfangstanlegg

Fortum Oslo Varme planlegger et fullskala anlegg for karbonfangst, med tilhørende mellomlager for fanget CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Selskapet søker til Miljødirektoratet om tillatelse til disse nye aktivitetene. Søknaden og andre relevante dokumenter ligger tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside.

Ønsker du å sende inn en uttalelse? I så fall skal den sendes til Miljødirektoratet via denne nettsiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Les mer

Dette er status på karbonfangstprosjektet

Fortum Oslo Varmes presentasjon av CCS-prosjektet

Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. Selskapet eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune.

Les mer  

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål.

Les mer