Fjernvarme reduserer Oslos utslipp

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder og spillvarmeressurser som ellers ville gått tapt.

Gjennom et fjernvarmenett kan vi hente varmeressurser der de finnes, for eksempel i byens kloakk eller i et datasenter, og flytte varmen der det er behov. På den måten fungerer byens fjernvarmesystem som et slags nav, der også mulighetene fremover er svært store. Ved å utnytte lavverdige energikilder reduserer man også samtidig bruk av høyverdige energikilder som elektrisitet, samtidig som man er med å avlaste kraftnettet i høylastperioder. Dette gjør det enklere og rimeligere å elektrifisere for eksempel transportsektoren.

Fornybar og karbonnøytral varmeteknologi

Fortum Oslo Varme har som mål å ikke benytte fossile energikilder (olje og LNG) under normale driftsforhold, og har derfor de senere årene investert kraftig i fornybar varmeteknologi, både bioolje- og pelletsfyrte kjeler. Det ble ikke benyttet fossil fyringsolje i 2020, og andelen LNG ble på 0,3 %. Fortum Oslo Varme er også kvotepliktig i EUs kvotesystem ETS.

Spillvarme fra avfallsforbrenning

En vesentlig del av Oslos fjernvarmeproduksjon dekkes av spillvarme fra forbrenning av kommunalt restavfall og forbehandlet næringsavfall. Dette er fraksjoner som er igjen etter gjenbruk, kildesortering og utsortering til materialgjenvinning. I tillegg forbrennes risikoavfall som smittefarlig avfall fra sykehus, samt også konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, tollbeslag eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

Les mer

Varme fra byens avløp
I tillegg til spillvarmen fra byens avfallsforbrenningsanlegg, utgjør bidraget fra varmepumper som henter opp varme fra byens avløpssystem et viktig bidrag til grunnlasten i fjernvarmesystemet. Dette er svært store varmepumper som går med jevn last hele året.

Utkoblbare el-kjeler
Fortum har flere store elektriske kjeler i systemet. Dette er kjeler som kan kobles ut på kort varsel dersom det f.eks. blir en anstrengt situasjon i kraftnettet. Kjelene utgjør derfor en viktig fleksibilitetsressurs i kraftsystemet, samtidig som de bidrar til en høyere utnyttelsesgrad av kraftnettet og dermed indirekte bidrar til en lavere nettleie for alle.

I et kraftsystem der mye av den nye kraftproduksjonen både i Norge og Europa er uregulerbar, som vind og sol, så vil prisene kunne svinge veldig mye. I perioder kan prisen falle ned mot eller til og med under null. Bruk av el-kjeler i perioder med lave priser er dermed positivt for systemet.

Trepellets
Fornybare trepellets benyttes i en stor trepulverkjel på Haraldrud. Det benyttes kun pellets fra miljøsertifisert skogbruk.

Flytende biobrensler
Som spisslast benytter Fortum primært ulike former for biooljer og biodiesel. Man tilstreber å bruke allerede brukt eller prosesserte oljer som både tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier og som heller ikke inneholder fraksjoner av palmeolje.

LNG
Som spisslast i kortere perioder benyttes det mindre mengder naturgass; LNG. På sikt kan LNG erstattes av flytende biogass. Fortum Oslo Varme ønsker å se nærmere på muligheten for dette i løpet av 2021.

Fossil fyringsolje
Fossil fyringsolje er nå så godt som 100 % faset ut, og brukes kun i eventuelle beredskapssituasjoner.

Innsatsfaktorer fjernvarme

  • Utnyttet spillvarme fra avfallsforbrenning: 68,5 %
  • Varmepumpe kloakk: 7,3 %
  • Utkoblbare el-kjeler: 23,3 %
  • Trepellets: 0,3 %
  • Bioolje/biodiesel: 0,3 %
  • LNG: 0,3 %

2020 var et svært mildt år og den totale produksjonen av fjernvarme ble redusert i forhold til 2019.

Innsatsfaktorer fjernvarme

Bioolje/biodiesel Utkoblbare el-kjeler LNG Trepellets Utnyttet spillvarme fra avfallsforbrenning Varmepumpe kloakk
0.3 23.3 0.3 0.3 68.5 7.3
Service by industry

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Bio oil for heat production

17 %

Oljefyring i bygg har tidligere stått for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene har har bidratt til å redusere utslippene!

Customer oriented

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)