Nøkkeltall for miljø og klima 2020

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Fortum Oslo Varme har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som har drift i alle årets timer.

Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

323 118

53 754

376 872

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

9,2

0

9,2

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1,1

1,1

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

177 547

33 341

210 888

El-produksjom turbin (GWh)

151,8

 

151,8

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

744,2

178,7

922,9

NOx-utslipp (tonn)

132,6

83,8

216,4

 

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:

Produksjon av fjernvarme

I tabellen vises utslipp av CO2 fra produksjon av fjernvarme på tre ulike måter:

Metode 1: Etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til bl.a. norsk statistikk.

Metode 2: En livsløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrøms utslipp i verdikjeden for ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man f.eks. inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering og liknende. For spillvarme fra avfallsforbrenning er det her benyttet prinsippene i NS 3720, samt fra det internasjonale miljøvaredeklarasjonssystemet EPD. Begge disse allokerer forbrenningsutslippene fra avfallsbehandlingen til «waste generator», altså aktørene som forårsaker at avfall forbrennes og ikke materialgjenvinnes (forurenser betaler prinsippet). Denne LCA-metoden er foreløpig den offisielle bransjestandarden og du kan lese mer her.

Metode 3: Som metode 2, men der man for spillvarmen fra avfallsforbrenning i tillegg har gjort et estimat på verdien på iboende utslipp knyttet til nødvendig utstyr for å utnytte denne ressursen, altså varmevekslere, etablering av rørtraseer etc. Dette er ihht. NS 3720. FOV er med i et FoU-prosjekt der man forsøker å sette gode verdier på dette, og det understrekes at verdien som her er benyttet er svært usikker.

Du kan lese mer om LCA-metoden her.

Parameter

GWh innfyrt/tilført

CO2-ekv. ihht offisiell statistikk (tonn)

CO2-ekv ihht LCA-metode 2 (tonn)

CO2-ekv ihht LCA-metode 3 (tonn)

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfalls-forbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1 111,83

0

0

12 230

 

El. til varmepumper kloakk

42,5

0

765

765

 

Varme fra kloakk

76,5

0

0

0

 

El-kjeler, utkoblbare

378,3

0

6 809

6 809

 

El. til utstyr

26,6

0

764

764

 

Pellets

4,4

0

57

57

2,0

Bioolje / biodiesel

4,2

0

17

17

1,5

LNG

4,6

929

1 113

1 113

0,8

Fyringsolje

0

90

97

97

0,1

Lekkasje kjøle-medium varme-pumper 

 

186

186

186

 

Sum

1 623

1 205

9 809

22 039

4,3

 

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon av fjernvarmen, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt hos sluttkunden. Verdiene i 2020 per kWh er redusert fra 2019:

  • CO2-utslipp ihht. offiisiell statistikk: 1 gram/kWh
  • CO2-utslipp ihht. LCA-metode 2: 7 gram
  • CO2-utslipp ihht. LCA-metode 3: 15 gram
  • NOx-utslipp: 0,003 g/kWh
Historiske utslippsdata
M1

 

M2

 

M3

 

Service by industry

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Bio oil for heat production

17 %

Oljefyring i bygg har tidligere stått for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene har har bidratt til å redusere utslippene!

Customer oriented

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)