Nøkkeltall for miljø og klima 2020

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Fortum Oslo Varme har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som har drift i alle årets timer.

Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

323 118

53 754

376 872

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

9,2

0

9,2

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1,1

1,1

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

177 547

33 341

210 888

El-produksjom turbin (GWh)

60

 

151,8

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

744,2

178,7

922,9

NOx-utslipp (tonn)

132,6

83,8

216,4

 

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:

Produksjon av fjernvarme
I tabellen vises både utslipp av CO2 i henhold til Kyoto-protokollens prinsipper (slik all offisiell statistikk er, for eksempel fra SSB), samt i henhold til en livløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrøms utslipp i verdikjeden for de ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man for eksempel inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering og liknende.

For spillvarme fra avfallsforbrenning er det i LCA-metoden benyttet en verdi som er ment å gjenspeile utslipp knyttet til bygging av det utstyret som er nødvendig for å utnytte spillvarmen, og ikke selve forbrenningsutslippene. Sistnevnte allokeres her til avfallsprodusent, som da står ansvarlig for den nødvendige avfallsbehandlingen, og ikke til utnyttelse av spillvarmen. Dette er i henhold til «forurenser betaler-prinsippet» og NS 3720. Du kan lese mer om LCA-metoden her.

Parameter

GWh innfyrt/tilført

CO2-ekv. ihht offisiell statistikk (tonn)

CO2-ekv ihht LCA-metode (tonn)

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfallsforbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1111,83

0

12 230

 

El. til varmepumper kloakk

42,5

0

765

 

Varme fra kloakk

76,5

0

0

 

El-kjeler, utkoblbare

378,3

0

6 809

 

El. til utstyr

26,6

0

764

 

Pellets

4,4

0

57

2,0

Bioolje / biodiesel

4,2

0

17

1,5

LNG

4,6

929

1 113

0,8

Fyringsolje

0

90

97

0,1

Lekkasje kjølemedium varmepumper 

 

186

186

 

Sum

1 623

1 205

22 039

4,3

 

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon av fjernvarmen, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt hos sluttkunden. Verdiene i 2020 per kWh er redusert fra 2019.

  • CO2-utslipp ihht. offiisiell statistikk: 1 gram/kWh.
  • NOx-utslipp: 0,003 g/kWh.
  • CO2-utslipp ihht. LCA-beregningsmetode: 15 gram.

     
Historiske utslippsdata
utslippsdata fov 2020

 

Utslippsdata 2020

 

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

17 %

Oljefyring i bygg har tidligere stått for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene har har bidratt til å redusere utslippene!

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post