Nøkkeltall for miljø og klima 2021

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Fortum Oslo Varme har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som har drift i alle årets timer.

Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

313 767

50 404

364171

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

8,1

0

8,1

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1,0

1,0

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

174 714

27 722

202 436

El-produksjom turbin (GWh)

138,1

 

138,1

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

735,9

176,1

912

NOx-utslipp (tonn)

127,7

76,2

203,9

 

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:

Produksjon av fjernvarme

I tabellen vises utslipp av CO2 fra produksjon av fjernvarme på tre ulike måter:

Metode 1: Etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til bl.a. norsk, offisiell statistikk.

Metode 2: En livsløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrøms-utslipp i verdikjeden for ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man f.eks. inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering og liknende. For spillvarme fra avfallsforbrenning er det her benyttet prinsippene i NS 3720, samt fra det internasjonale miljøvaredeklarasjonssystemet EPD. Begge disse allokerer forbrenningsutslippene fra avfallsbehandlingen til «waste generator», altså aktørene som forårsaker at avfall forbrennes og ikke materialgjenvinnes (forurenser betaler prinsippet). Denne LCA-metoden er foreløpig den offisielle bransjestandarden og du kan lese mer her.

Metode 3: Som metode 2, men der man for spillvarmen fra avfallsforbrenning i tillegg har gjort et estimat på verdien på iboende utslipp knyttet til nødvendig utstyr for å utnytte denne ressursen, altså varmevekslere, etablering av rørtraseer etc. Dette er iht. Prinsippene i NS 3720 og de grunnleggende allokeringsregler i det internasjonale miljøvaredeklarasjonssystemet. FOV har også konkrete planer om å utarbeide miljøvaredeklarasjoner for hhv. fjernvarme og områdekjøling i Oslo.

Du kan lese mer om LCA-metoden her.

Parameter

GWh innfyrt/tilført

CO2-ekv. iht. offisiell statistikk (tonn)

CO2-ekv iht. LCA-metode 2 (tonn)

CO2-ekv iht. LCA-metode 3 (tonn)

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfalls-forbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1099

0

0

12 089

 

El. til varmepumper kloakk

44,4

0

799

799

 

Varme fra kloakk

77,5

0

0

0

 

El-kjeler, utkoblbare

410,1

0

7381

7381

 

El. til utstyr

45,6

0

821

821

 

Pellets

195

0

2535

2535

64,2

Bioolje / biodiesel

94,6

0

378

378

32,7

LNG

29,6

5947

7127

7127

5

Fyringsolje

0,2

65

70

70

0,3

Lekkasje kjøle-medium varme-pumper 

 

272

272

272

 

Sum

1950

6283

19384

31472

102,2

 

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon av fjernvarmen, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt hos sluttkunden. 

  • CO2-utslipp iht. offiisiell statistikk: 4 gram/kWh
  • CO2-utslipp iht. LCA-metode 2: 11 gram
  • CO2-utslipp iht. LCA-metode 3: 18 gram
  • NOx-utslipp: 0,059 g/kWh
Historiske utslippsdata
Graf 1
Graf 2
Graf 3

 

Service by industry

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025,
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Bio oil for heat production

17 %

Oljefyring i bygg har tidligere stått for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene har i stor grad bidratt til å redusere disse utslippene!

Customer oriented

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)