Overordnede målsettinger

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapets virksomhet blant selskapets interessenter er derfor essensielt.

Fornøyde kunder er nøkkelen til vår suksess

Vårt samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av virksomheten og utgjør en sentral del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten, og inkluderer også de innkjøpene og investeringene selskapet foretar. 

Fortum Oslo Varme skal være en effektiv og utviklingsorientert organisasjon med fokus på vedtatte verdier, mål og strategier. For å prioritere de mest relevante områdene innenfor samfunnsansvar er det gjennomført en vesentlighetsanalyse for å kartlegge hva som anses som viktig for selskapets interessenter.

Fortum Oslo Varme skal derfor:

 • Utøve klar og god selskapsledelse som sikrer en robust verdiskaping over tid
 • Bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi med svært høy grad av leveringssikkerhet
 • Utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet holdes på et svært lavt nivå
 • Holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes
 • Drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet
 • Støtte samfunnsnyttige formål som etterlever de samme verdier som utgjør selskapets verdigrunnlag, som underbygger selskapets profil og bidrar til at Fortum Oslo Varme når sine øvrige mål

Fortum Oslo Varme er sertifisert i kvalitetsledelse i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

 

Kvalitetspolicy

Vi skaper merverdi for kunder, eiere og andre interessenter gjennom å:

 • Utføre trygg og miljøvennlig behandling av restavfall
 • Produsere fornybar termisk og elektrisk energi
 • Levere fjernvarme og kjøling med høy leveringssikkerhet til vår kunder
 • Utvikle nye bærekraftige energiløsninger

Vi sikrer kvalitet gjennom å:

 • Oppmuntre ansatte til å involvere seg for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser
 • Ha gode prosesser, systemer og verktøy på plass for å muliggjøre dette
 • Måle tilfredshet hos kunder og andre interessenter, og sikre at forventningene hos disse blir ivaretatt på en god måte
 • Gjennomføre revisjoner, både internt på egne anlegg og eksternt hos våre leverandører og avfallskunder

Climate and resources

Fortum Oslo Varmes miljøpolicy

Service by industry

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Customer oriented

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)