Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Selskapet eies 50 prosent hver av Fortum og Oslo kommune.

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

Fortum Oslo Varme er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge.

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud brenner mer enn 400 000 tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland i året. Spillvarmen fra forbrenningen gjenvinnes til elektrisitet, fjernvarme og kjøling til bygninger i Oslo. 

Røyken som kommer ut av skorsteinen etter forbrenningen inneholder vanndamp, og en god del CO2. Røykgassen renses i dag for dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx. Vi har som mål å etablere et fullskala karbonafangstanlegg på Klemetsrud og fange CO2-en som utgjør ca. 400 000 tonn CO2 - tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.

Fortum Oslo Varme eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune, og inngår i Fortum-konsernet. Fortum er verdens fjerde største varmeleverandør, og har en rekke varmekraftverk for energigjenvinning og fjernvarme med fokus på bærekraftig byutvikling og sirkulær økonomi.

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål.

Les mer

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person