Overordnede målsettinger

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapets virksomhet blant selskapets interessenter er derfor essensielt.

Vårt samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av virksomheten og utgjør en sentral del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten, og inkluderer også de innkjøp og investeringer selskapet foretar. 

For å prioritere de mest relevante områdene innenfor samfunnsansvar er det gjennomført en vesentlighetsanalyse for å kartlegge hva som anses som viktig for selskapets interessenter.

Fortum Oslo Varme skal derfor:

 • Utøve klar og god selskapsledelse som sikrer en robust verdiskaping over tid
 • Bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi med svært høy grad av leveringssikkerhet
 • Utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet holdes på et svært lavt nivå
 • Holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes
 • Drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet
 • Støtte samfunnsnyttige formål som etterlever de samme verdier som utgjør selskapets verdigrunnlag, som underbygger selskapets profil og bidrar til at Fortum Oslo Varme når sine øvrige mål

Fortum Oslo Varme skal være en effektiv og utviklingsorientert organisasjon med fokus på vedtatte verdier, mål og strategier.

Kvalitetspolicy

Selskapet skal skape merverdi for kunder, eiere og andre interessenter gjennom å:

 •  Utføre trygg og miljøvennlig behandling av restavfall
 •  Produsere fornybar termisk og elektrisk energi
 •  Levere fjernvarme og kjøling med høy leveringssikkerhet til vår kunder
 •  Utvikle nye bærekraftige energiløsninger

Kvalitetsledelse skal bidra til systematisk og kontinuerlig forbedring av selskapets virksomhet, beslutningsprosesser, og sikre at avtalt kvalitet på produkter og tjenester oppnås gjennom å:

 • Oppmuntre ansatte til å involvere seg for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser
 • Ha gode prosesser, systemer og verktøy på plass for å muliggjøre dette.
 • Vurdere virkning og etterlevelse av endringer og forbedringsarbeid.
 • Måle tilfredshet hos kunder og andre interessenter, og sikre at forventningene hos disse blir ivaretatt på en god måte.
 • Gjennomføre revisjoner, både internt på egne anlegg og arbeidsprosesser og eksternt hos våre leverandører og avfallskunder.

Fornøyde kunder er nøkkelen til vår suksess.

Fortum Oslo Varme er sertifisert i kvalitetsledelse i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Miljøpolicy

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapets virksomhet blant selskapets interessenter er essensielt, og et sterkt miljøfokus er en stor og naturlig del av selskapets samfunnsansvar. Ansvaret skal være en naturlig og integrert del i hele verdikjeden i virksomheten, og inkluderer også innkjøp og investeringer selskapet foretar.

Fortum Oslo Varme skal være en ledende aktør innen produksjon, distribusjon og salg av fornybar og klimanøytral termisk energi og kraft. Selskapet skal jobbe for en virksomhet uten bruk av fossile energikilder, samt at våre produkter skal medføre redusert miljøbelastning hos våre kunder. Innovasjon og nye forretningsideer innen bærekraftige energiløsninger skal vektlegges.

Fortum Oslo Varme skal arbeide kontinuerlig for å redusere påvirkning på det ytre miljø, forebygge forurensninger og tilstrebe en høy ressursutnyttelse. Selskapets anlegg for avfallsforbrenning skal drives med svært lave utslipp og skal utgjøre en naturlig del av den sirkulære økonomien.

I tillegg til å tilfredsstille lovgitte og egne krav skal selskapet ha en åpen og direkte kommunikasjon med sine interessenter.

Fortum Oslo Varme er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

Følgende områder utpeker seg som særlig viktige for Fortum Oslo Varme:

Pålitelig

Vi skal være en pålitelig leverandør av fornybar energi.

Gode valg

Våre produkter skal være svært gode valg med tanke på utslipp av klimagasser og miljøpåvirkning generelt.

Trygge forbrenningstjenester

Vi skal tilby miljømessige trygge forbrenningstjenester.

Ansvarlig

Etikk, antikorrupsjon og en ansvarlig leverandørkjede.

RW7

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post