Fremtiden for transport - elektrisitet og hydrogen

Transport står for rundt 40 prosent av Nordens klimagasser, og kun 12 prosent av energien som brukes i transport er fossilfri. For personbiler ser løsningen ut til å være å gå over til elbiler, men selv de mest effektive elektriske batteriene er ikke nok for å dekke behovene til lastebiler, skip og fly. Hydrogen vil bli helt avgjørende for å gjøre disse transportmidlene utslippsfrie. Rent hydrogen kan også raffineres videre til transportdrivstoff som ikke har karbonavtrykk.

Elbil

Å hindre klimaendringene vil ikke lykkes uten å redusere transportens klimagasser. Transport står for omtrent 30 prosent av Norges utslipp, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Norge har som mål å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990, og med 80-95 prosent innen 2050.

Antall elbiler har økt de siste årene. I Europa utgjorde elbiler i underkant av fire prosent av alle personbiler i 2019, men populariteten til elbiler varierer betydelig fra land til land. For eksempel er færre enn én prosent av alle biler i Polen og Hellas elbiler, mens Norge allerede har mer enn 230 000 elbiler i registrert bruk. Dette er mer per innbygger enn noe annet land. Erfaringene vi har gjort oss i Norge de siste årene viser at elektrifisering av privatbiler er den mest effektive måten å gjøre persontransporten utslippsfri.

Ladenettverket for elbiler har også vokst raskt de siste årene. I tillegg til offentlige ladestasjoner har Norge hatt en rask vekst i hjemmeladestasjoner. Elbiler er også enkle å kjøre: Bilen kan lades mens den er parkert og man kan betale med en app.

Elektrifiseringen av biltransporten reduserer også energiforbruket. Elbiler krever mindre energi enn tradisjonelle personbiler fordi de, i motsetning til forbrenningsmotorer, ikke genererer varmetap. Elbiler er omtrent 300–400 prosent mer effektive enn biler som drives av fossilt drivstoff.

 

Les mer om fremtiden for transport

Resirkulering av EV-batterier – hvordan?

For å elektrifisere biltransport og produsere elektrisitet med fornybar energi, er det nødvendig med en ny batteriteknologi. Men miljøpåvirkningen av batterier berører mange. EV-batterier inneholder verdifulle metaller, hvor tilgjengeligheten er knapp og etterspørselen øker. Moderne batteriteknologi muliggjør imidlertid resirkulering av over 80% av litiumionbatterimaterialene.

Resirkulert råstoff fra batterier brukes til produksjon av batterikjemikalier, og reduserer dermed miljøbelastningen. I prosessen med håndtering av litiumionbatterier blir plast og metaller, som aluminium og kobber, skilt ut i egne fraksjoner og resirkulert. Etter mekanisk prosessering gjenvinnes verdifulle metaller, som kobolt, nikkel og mangan, fra battericellenes svarte masse.

Hydrogen som en løsning for land, hav og luft transport?

EV-batterier og deres ladenettverk er allerede et troverdig alternativ til tradisjonelle forbrenningsmotor-kjøretøy innen persontransport og lokal busstransport. Imidlertid har hydrogen mange konkurransefortrinn når det gjelder å møte behovene for langtransport og tung-transport, som for eksempel mindre masse i forhold til lagret energi, rask påfylling og langdistanse. Å bruke hydrogen i tung-transport er slett ikke umulig - det er allerede 11 produsenter som tilbyr hydrogendrevne busser.

Mye utvikling pågår også i de nordiske landene, hvor det haster med å redusere utslipp fra transport. Blant annet forsker LUT University på muligheter for å produsere drivstoff ved å bruke elektrisitet til å bryte ned vannmolekylene til oksygen og hydrogen. Hydrogen og karbon utvunnet fra luften blir deretter kombinert til hydrokarbon, dvs. drivstoff. For eksempel er metanol produsert på denne måten egnet som drivstoff for skip.

Hydrogen kan også brukes direkte i biler med brenselceller der hydrogen reagerer med oksygen og produserer elektrisk energi og vann. Den elektriske energien blir matet til elektriske motorer - så i hovedsak er hydrogenbiler på en måte elektriske biler, men uten et stort batteri. Drivstoffcelleeffektiviteten er også høy: Om lag 60% av energien brukes til å flytte kjøretøyet, mens effektiviteten i tradisjonelle forbrenningsmotorbiler er mindre enn 30%. 

For øyeblikket er de hydrogenbaserte såkalte e-drivstoffene fortsatt for dyre til å konkurrere med fossilt drivstoff. En studie fra Copenhagen Economics anslår at industri og fjerntransport ikke vil gå over til e-drivstoff i bredere skala før rundt 2030. Imidlertid forventes det at e-drivstoff vil ha en viktig rolle i tungtransport i det lange løp. I fremtiden vil cruiseskip navigere fra havn til havn ved hjelp av ren hydrogenenergi, da utslipp bare er vann.

Les mer om hydrogenets potensial som et fremtidig drivstoff:

https://www.fortum.com/about-us/media/media-room/energy-review/decarbonisation-nordics

https://www.fortum.com/about-us/blog-podcast/forthedoers-blog/hydrogen-economy-coming-sooner-or-later

Earth globe

En renere verden

Artikler om fenomener og temaer som er viktige for verdens fremtid ut fra et energi og klimaendring-perspektiv.