Avtalevilkår privat

Generelle avtalevilkår

Inngåelse av avtale:
Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart cirka 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft, gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen.

Fakturering:
Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller til sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk.

Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strømforbruk og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.   

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

Papirfaktura: Ønsker du å motta fakturaen per post tilkommer det et fakturagebyr på 59 kr. Strømavtalen Enkel har ikke fakturagebyr.  

Pris:
Totalprisen på strømavtalen består av : Den månedlige volumveide* innkjøpsprisen på strøm i det aktuelle leveringsområdet fra NordPool Elspot Marked, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. Oppgitte priser er inklusiv mva. (*Avtalene eSpot og eStrøm er ikke volumveide)

Fornøydgaranti:

For strømprodukter har privatkunder en Fornøydgaranti. Dersom kunden ikke er fornøyd med produktet, gir garantien kunden rett til å få refundert alle omkostninger for leveransen for inntil 3 måneder. Det vil si påslag og faste kostnader for inntil 3 måneder tilbake i tid. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder så lenge du er kunde av Fortum og kan benyttes én gang pr strømavtale. Kunden plikter, ved benyttelse av garantien, å kontakte Fortum i forkant av eventuell oppsigelse. Uten slikt varsel fra kunden faller garantien bort.

Oppsigelse:
Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av av elektrisk kraft.

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Fortum. Fortum har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

Angrerett:
Angring – Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved sen angring oppfordres kunden til å ta kontakt med foretrukket strømleverandør. Du finner angrerettskjema her